Dịch vụ thuê máy ảo ngắn hạn

Dịch vụ cho thuê máy ảo ngắn hạn là dịch vụ cho phép bạn thuê một máy ảo trong thơi gian ngắn, với thủ tục đơn giản. Các máy ảo trong dịch vụ có cấu hình trung bình, đủ đáp ứng được hầu hết các dịch vụ mà bạn có thể triển khai trong môi

Read more